Първоначална Проверка на газови уредби 2024 (Обновена)

Първоначална Проверка на газови уредби 2024 (Обновена)

В какъв срок се узаконява/ регистрира автомобилна газова система на (пропан-бутан) и метан (сгъстен природен газ)?


 1. Нов автомобил с фабрично монтирана газова система? Новите автомобили подлежат на периодичен технически преглед на 3 и 5 години от датата на първа регистрация, след което веднъж годишно. В рамките на 3-те години до първия ГТП, собственикът на превозното средство трябва да направи първоначална регистрация на газовата система. Важно! Регистрация на газовата система трябва да се направи, въпреки че в свидетелството за регистрация са записани и двете горива.
 2. Регистриран в КАТ автомобил
  с постоянни табели трябва да узакони автомобилната газова инсталация до следващия годишен технически преглед.
 3. Автомобил с подменена газова бутилка трябва да премине първоначална проверка на газови системи с новата бутилка до следващия годишен технически преглед.
Първоначална проверка газови- нов монтаж
Първоначална проверка газови

Закупувате автомобил и го конвертирате на пропан-бутан (втечнен нефтен газ) / метан (Сгъстен Природен Газ). Какво следва ?

Сервизът монтирал автомобилната газова система/ подменил вашата пропан-бутанова/метанова бутилка е длъжен да ви издаде протокол за монтаж. В протокола за монтаж трябва задължително да присъстват данни за: фирмата/лицето монтирало бутилката, марка, сериен номер, вид гориво, номер на типово одобрение и година на производството на бутилката. В такъв случай се вписва номерът на свидетелството за регистрация. (доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.).

Какъв е експлоатационният срок на автомобилните бутилки за пропан-бутан (LPG) ?

Научете повече за срока на бутилките за ВНГ

Всички производители на бутилки за пропан-бутан дават срок от 10 години за експлоатация на газовите бутилки.

Бутилки за сгъстен природен газ/ метан (CNG) срок на експлоатация ?

Какъв е срокът на експлоатация на метановите бутилки ?
Научете повече за срока на метановите бутилки

На резервоарите за сгъстен природен газ производителите дават срок от 20 години.

*При бутилки с външен монтаж е препоръчително да се прави оглед всяка година за корозия и следи от прекомерно износване от атмосферните условия.

Пунктове за регистрация/ узаконяване на газови уредби ?

Можете да откриете на картата партньорските ни пунктове за годишни технически прегледи, които регистрират гaзови уредби. Партньорските ни пунктове се намират в: София, Пловдив, Ловеч, Бургас.

Разгледайте интерактивната карта.

Какво се изисква за да преминете успешно първоначална регистрация на АГУ?

Регистрационен талон на автомобила: Малък талон (част 2) , Голям талон/ Копие голям талон (част 1), Протокол от монтаж на пропан-бутанова/метанова система.

! Обновена: Вече може да се прави първоначална проверка само с малък регистрационен талон.

Автомобилната газова система трябва да отговаря на определени изисквания за безопасност, в противен случай автомобилът не може да бъде допуснат


 1. Правилно функциониране на системата
 2. Компонентите на уредбата са от одобрен тип: (R67-01./R110)
 3. Резервоарът за ВНГ/СПГ трябва да бъде добре обезопасен, закрепен според съответните изисквания.
 4. Няма течове

Какви документи са нужни за регистрация на газова уредба в КАТ ?

Съгласно Наредба I 45/2000 на МВР всяка промяна на данните за вида на горивото на МПС следва бъде отразено в регистрационния талон на превозното средство.

Вписването на алтернативно гориво- втечнен нефтен газ или природен газ се прави БЕЗ автомобилът да бъде представен в КАТ

Документи, които се изискват пред КАТ:

 • Голям и малък талон. на МПС
 • Валидна полица „Гражданска Отговорност“
 • Документ за преминат технически преглед
 • Удостоверение за първоначална проверка на газова уредба

Законът позволява промяната да бъде отразена в срок до 3 години от датата на извършване на първоначална проверка на монтираната газова уредба.

Какви са глобите ако не впишете газовата бутилка навреме ?

Санкциите, които се налагат спрямо чл.179 ал 1  от ЗДВП са в размер до 150 лв. Също така при несъответствие, автомобилът не може да премине годишен технически преглед.

В застрахователните полици има и клауза за валиден технически преглед, извършен по предвидения от закона ред.

Първоначална проверка

Запишете час